Нестле централизира работата си в сферата на клиничните разработки с откриването на ново научноизследователско и развойно звено за управление на клинични изпитания. Звеното за клинична разработка (ЗКР) на Нестле ще позволи по-ефективна оценка на въздействието на хранителните продукти и съставки върху човешката биология и здраве, както и върху вкуса и удоволствието. Клиничните изпитания са признати от органите по храните по света като добър начин за оценка на въздействието на хранителните съставки или продукти върху потребителите.

Нестле има дългогодишен опит в провеждането на клинични изпитания и публикува резултатите в цял свят. Компанията е провела повече от 100 клинични изпитания през 2011 г. и очаква да извърши дори по-голям брой такива в бъдеще.

„Работата ни за развитие на нашите клинични разработки осигурява научните доказателства за това дали нашите хранителни съставки, нови продукти и изменения на продуктите са ефективни и дали предоставят ползи за потребителите,“ заяви Вернер Бауер, главен технологичен директор на Нестле. „Новото звено за клинични разработки е в стратегическо съответствие с нашата ангажираност за изследователска и развойна дейност, предоставяща иновативни решения за балансирано хранене и активен начин на живот.“

Медицинска експертиза

Звеното за клинични разработки на Нестле ще осигурява медицинска експертиза в различни терапевтични области. То също така ще предложи специализирано ноу-хау в сфери като управление на проекти, управление на данни и биостатистика – използване на статистика при анализа на биологични данни.

Специално създадената за целта сграда се намира в Лозана, Швейцария, като по този начин Нестле за пръв път обединява управлението на глобалните си програми за клинични изпитания под един покрив.

Звено по метаболизъм

Звеното за клинични разработки разполага със „Звено по метаболизъм“ за метаболически изследвания както при здрави хора, така и при хора, засегнати от затлъстяване, диабет и остеопороза. То ще отговори на растящата нужда на компанията от вътрешни хранителни изследвания след създаването на „Института на Нестле по здравни науки“ и „Нестле здравни науки“ през 2010 г.

Звеното разполага с оборудване за упражнения, изследващи сила, скорост и издръжливост, както и специализирани скенери за измерване плътността на костите и телесния състав. Налично е и оборудване за „непряка калориметрия“, с която учените измерват енергията на хората по време на почивка и при физически упражнения. Звеното разполага и със сензорни кабини, кухня и трапезария, както и зала за клинични наблюдения за изследвания на метаболизма. Звеното по метаболизъм е акредитирано като частно здравно заведениe от местните кантонални власти.

Тясно сътрудничество

Местоположението на Звеното по клинични разработки ще позволи на изследователите да работят в тясно сътрудничество с други учени от Изследователския център на Нестле и от Института на Нестле по здравни науки, които са разположени в Лозана. Звеното ще работи и с други научноизследователски и развойни центрове на компанията по света и ще си сътрудничи с университети от цял свят. Глобалната научноизследователска и развойна мрежа на Нестле включва 32 центъра за изследвания, развойна дейност и технологии, в които работят над 5000 души.

Нестле и клиничните изпитания

Нестле се придържа към „Декларацията от Хелзинки“ на Световната медицинска асоциация, която очертава етичните принципи за научни изследвания, включващи хора. Всички клинични изпитания на компанията се извършват в съответствие с Добрата клинична практика (ДКП) – международно признат стандарт за качество.

Новото звено за клинична разработка на Нестле ще провежда различни видове клинични изпитания, включително рандомизирани контролни проучвания. То ще отговаря и за управлението на всички проучвания, провеждани в Звеното по метаболизъм, като гарантира, че те отговорят на съответните местни разпоредби и ДКП. 

Информация по темата:

 

Допълнителна информация за научните изследвания и развойната дейност на Нестле:

  • Ново изследване за подобряване управлението на лечението на възпалителни чревни заболявания

http://www.nestle.com/Media/NewsAndFeatures/Pages/inflammatory-bowel-disease.aspx?Category=Investors,RandD

  • Нестле засилва научните си изследвания и развойна дейност за бързо растящите азиатски пазари

http://www.nestle.com/Media/NewsAndFeatures/Pages/singapore-100.aspx?Category=Investors,Brands,Coffee,culinarychilledfrozen,Drinks,RandD

  • Нестле ускорява диабетните изследвания

http://www.nestle.com/Media/NewsAndFeatures/Pages/Nestle-accelerates-research-diabetes.aspx?Category=RandD