Ромпетрол България АД се запозна с Решение № 887/26.06.2012г. на Комисията за защита на конкуренцията, с което се прекратява преписка КЗК-858/2011г. за установяване на евентуално извършено нарушение по чл. 15, ал. 1, т. 1 от ЗЗК, респективно чл. 101, ал. 1 а) от ДФЕС.

Дейностите, развивани от Ромпетрол в България, винаги са били в съответствие с всички национални и международни нормативни актове, касаещи нашия бранш. Решението на КЗК доказва липсата на нарушения и наличието на свободна конкуренция на пазара на горива в България.

Бихме искали още веднъж да подчертаем, че „Ромпетрол България” АД споделя принципите за равнопоставеност на всички участници на пазара и никога, при никакви обстоятелства не е било страна в забранени споразумения и съгласувани практики. Компанията има пълна готовност в рамките на указания 30-дневен срок да въведе предложените и одобрени мерки, които ще помогнат за предотвратяване на всякакви евентуални нарушения срещу конкуренцията на пазара за търговия на едро на горива.

  

За Ромпетрол България АД

Ромпетрол България АД е дружество, специализирано в дистрибуцията на горива и петролни продукти, което е част от Ромпетрол Груп и развива дейност на българския пазар от 2002 г. насам. Компанията успя да навлезе много бързо на местния пазар, зае значителен дял от пазара на едро, разви националната си мрежа от бензиностанции и изгради модерно депо в Русе.

 

ЗаКазМунайГаз

Акционерното дружествоКазМунайГаз” – държавна компания за добиване, рафиниране и транспорт на петролни ресурси, представлява интересите на държавата в петролния и газовия сектор на Казахстан. 100% от акциите наКазМунайГазса собственост на казахстанския холдинг за управление на държавни активиСамрукАД.

За Ромпетрол Груп

Ромпетрол Груп е мултинационална компания, която развива дейност в 12 държави и през 2011 г. отчита годишен оборот в размер от 8.87 млрд. щатски долара. Компанията разполага с близо 8 000 служители в цял свят, заети в основните дейности на Групата по рафиниране, нефтени продукти, търговия на дребно и маркетинг, като направените общи инвестиции са в размер на 1 млрд. щатски долара от 2001 г. до момента.

В момента Ромпетрол Груп е 100% собственост на казахстанската държавна компанияКазМунайГаз.