По отношение на предявеното на 16.03.2012 г. от Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ твърдение за извършено нарушение по чл. 15, ал. 1, т. 1 от ЗЗК и чл. 101, ал. 1 а) от ДФЕС бихме искали да заявим следното:

Изненадани сме от предявеното твърдение, тъй като всички дейности, развивани от Ромпетрол, винаги са били в съответствие с всички национални и международни нормативни актове, регламетиращи осъществяваната от нас дейност. Считаме, че що се отнася до Ромпетрол България, твърденията на Комисията са напълно неоснователни. „Ромпетрол България” АД споделя принципите за равнопоставеност на всички участници на пазара и за свободна конкуренция и никога, и при никакви обстоятелства не е било страна в забранени споразумения и/или съгласувани практики, за каквито твърди Комисията.

Във възможно най-кратък срок ще се запознаем в детайли с определението на КЗК и ще предоставим в определения от закона 30-дневен срок писмените си възражения, заедно с всички доказателства в тяхна подкрепа.

„Ромпетрол България” АД ще използва всички допустими от закона средства и способи съгласно законите на България и Европейския съюз, за да защити доброто си търговско име, своите служители, своите инвестиции и интересите на своите акционери.

 

За Ромпетрол България АД

Ромпетрол България АД е дружество, специализирано в дистрибуцията на горива и петролни продукти, което е част от Ромпетрол Груп и развива дейност на българския пазар от 2002 г. насам. Компанията успя да навлезе много бързо на местния пазар, зае значителен дял от пазара на едро, разви националната си мрежа от бензиностанции и изгради модерно депо в Русе.

 

За „КазМунайГаз“

Акционерното дружество „КазМунайГаз” – държавна компания за добиване, рафиниране и транспорт на петролни ресурси, представлява интересите на държавата в петролния и газовия сектор на Казахстан. 100% от акциите на „КазМунайГаз” са собственост на казахстанския холдинг за управление на държавни активи „Самрук” АД.

 

За Ромпетрол Груп

Ромпетрол Груп е мултинационална компания, която развива дейност в 12 държави и през 2009 г. отчита годишен оборот в размер от над 7 млрд. щатски долара. Компанията разполага с над 9 600 служители в цял свят, заети в основните дейности на Групата по рафиниране, нефтени продукти, търговия на дребно и маркетинг, като направените общи инвестиции са в размер от над 1,1 млрд. щатски долара от 2001 до края на 2009 г.

В момента Ромпетрол Груп е 100% собственост на казахстанската държавна компания „КазМунайГаз”.