Областният информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) проведе втора среща с представители на медиите и бизнеса за популяризиране на добри практики от успешно изпълнени проекти по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.”. До момента по оперативната програма са постъпили 30 проекта, от които 10 са регистрирани,  9 са прекратени, 3 са в процес на изпълнение и 8 са приключени. Приключилите проекти възлизат на обща стойност 4 563 421 лв.

 

Пред журналисти управителите на фирмите “Господинов и синове” ООД и “Акумпласт ” АД представиха постигнатите резултати от успешно реализирани проекти, съфинансирани по оперативната програма, сред които повишена конкурентоспособност, повишена производителност на труда и оптимизирано енергийното потребление за производство.

 

Стойността на проекта за мебелния производител ” Господинов и синове” ООД възлиза на 1 047 745 лв., с 45% съфинансиране. Това е четвърти за фирмата проект, благодарение на който са намалени възрастта на оборудването и производственият брак, повишен е производственият капацитет и е внедрен успешно нов продукт от компанията.

 

Проектът на “Акумпласт ” АД възлиза на 531 188 лв., с 40% съфинансиране. Към момента фирмата изпълнява и втори проект по ОП” Развитие конкурентоспособността на българската икономика”, отново за технологична модернизация, като с него се цели пълна автоматизация на производството. По новия проект е предвидено закупуване на роботи и автоматична линия за пластмасови детайли. Благодарение на успешно реализирания проект, компанията е  намалила енергийното си потребление, себестойността на единица продукция, като е повишила производителността на труда.

 

 

ОИЦ – Добрич е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.