ОРГАНИЗАТОР:

Конкурсът се организира от Нестле България, в лицето на NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

 

СРОК:

Конкурсът „Уникален дизайн за уникална емоция“ стартира на 14 февруари 2011 г. и завършва на 28 февруари 2011 г. Информация за участие в Конкурса и наградите се съдържа в тези официални правила („Официални правила”). Чрез представянето на материали за участие всеки кандидатствал приема Официалните правила и гарантира, че е спазил всички изисквания, посочени в тях.

 

 

КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА:

В Конкурса могат да участват единствено лица, които към датата на подаване на своите проектите, са навършили 18 години и са студенти. Лицата трябва да бъдат граждани на Република България, независимо от тяхната етническа, религиозна или политическа принадлежност .

 

КАК ДА МОЖЕ ДА СЕ УЧАСТВА:

 • Лицата, отговарящи на описаните по-горе критерии трябва да заявят желанието си за участие в конкурса чрез изпращане на писмо и приложени към него описаните по-долу документи на e-mail адрес: e.golemanova@apraagency.com, не по-късно от 24:00 часа на 28 февруари 2011 г.

 • Всички документи за участие трябва да бъдат изпратени посредством електорнна поща и приложени в едно писмо на e-mail адрес: e.golemanova@apraagency.com, не по-късно от 24:00 часа на 28 февруари 2011 г. Ако големината на файловете надвишава 10 mb. може да бъде изпратен линк от който да се изтеглят съответните документи. Линкът трябва да бъде активен поне 5 дни след подаването на заявката за участие.

 • Писмото с документите/линкът трябва да съдържа името на участника и името на конкурса;

 • Всеки участник трябва да подготви и приложи към писмото следните документи за участие в конкурса:

   1. Кратка автобиография на участника в word формат;

   2. Кратко описание на проекта, с който кандидатства;

   3. Проектът трябва да представлява визуализация на продуктов дизайн в сферата на бита на тема „Уникален дизайн за уникална емоция“;

   4. Визуалното представяне трябва да бъде в дигитален формат във файл с разширение .jpg; .bmp; .pdf или .ppt. Файлове с разширение, различно от посоченото в тези правила няма да бъдат допуснати за участие в конкурса.

 • Проектите и техните визуалните представяния следва да бъдат съобразени със следните изисквания:

  • Проектите трябва да са направени до 4 (четири) години преди датата на участие и не трябва да са печелили награди в други конкурси за дизайн;

  • Засилване на контраста и/или корекция на цветовете във визуалното представяне са допустими.

  • Проектът и неговото визуално представяне трябва да е оригинален материал с автор – участника в Конкурса. С включването си в Конкурса, участникът потвърждава, декларира и гарантира, че представената информация е оригинално произведение, създадено единствено от него, че не се нарушават каквито и да са авторски права, търговски марки, права на личността, публичността или права върху интелектуална собственост на което и да било лице или организация, и че никоя друга страна няма каквито и да са права, права на собственост, претенции или права на участие във връзка с проекта.

  • Проектите и тяхното визуално представяне не трябва да съдържат неприлично, провокативно, открито сексуално ориентирано или друго предизвикващо възражения или по друг начин неподходящо съдържание.

 

 • Организаторът Нестле България не поема отговорност за неправилно изпратени, закъснели или непълни заявки за участие;

 • Заявките за участие ще бъдат оценявани поотделно, в съответствие с Критериите за оценка, дефинирани по-долу.

 • Всеки участник, чиито проект не отговаря на изискванията, може бъде дисквалифициран по усмотрение на Организатора Нестле България и журито.

 

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ:

 • В случай че проектът и неговото визуално представяне съдържа материали или елементи, които не са собственост на участника и/или които са обект на правата на трети страни, чието съгласие за публикуване трябва да бъде получено, тогава участникът е отговорен за получаването на всички разрешения и съгласия, необходими за публикуване и използване на визуалното представяне без каквато и да е допълнителна компенсация от страна на Организатора Нестле България;

 • Всеки участник трябва да е подготвен да представи писмено лично разрешение за публикуване и използване от страна на всички лица, които имат отношение към проекта и/или от притежателя на авторското право върху каквато и да е произведение на изкуството или друг материал, спрямо който е учредено авторско право и който се появява в представянето на проекта. Това ще упълномощи Организатора Нестле България и лицензополучателите на последния (“Упълномощени страни”) да имат право да възпроизвеждат, разпространяват, излагат, и да създават производни материали на базата на който и да е представен за участие проект или популяризиране на Конкурса, в която и да е медия, известна понастоящем или в бъдеще, включително и излагане в изложба на спечелилите награди проекти; публикуване в книга или публикуване в интернет.

 

КОНКУРСНИ НАГРАДИ

Наградите в конкурса са:

Една еднократна стипендия в размер на 3000 лева

15 кафе-машини NESCAFÉ® Dolce Gusto® Piccolo

 

На спечелилият първо място в Конкурса ще бъде безвъзмездно дарена еднократна стипендия в размер на 3000 лева, инвестирана в неговото последващо образование, само при условие, че представи документ за заплатено последващо образование.

Кафе-машина NESCAFÉ® Dolce Gusto® Piccolo ще получи всеки един от 15 /петнадесетте/ участника, достигнали втори кръг.

Наградата – кафе-машина NESCAFÉ® Dolce Gusto® Piccolo не може да бъде заменяна за левовата й равностойност.

 

От бъдещите победители се изисква да подпишат и изпратят обратно в рамките на 7 (седем) дни след изпратено уведомление: Клетвена декларация, Декларация за право на участие, Документ за освобождаване от отговорност, и в случаите, когато това е законово допустимо, Разрешение за публикуване и Гаранция за собственост и Лиценз, посредством които участникът гарантира, че той/тя е собственик на проекта и по силата на които предоставя на Организатора Нестле България правото да използват проекта във всички медии без да е необходима допълнителна компенсация за това.

 

 • Не се разрешава никакво прехвърляне, възлагане или замяна на награди от страна на победителите. В случай че определена награда (или част от награда) не е в наличност, Организаторът Нестле България, по свое усмотрение, си запазва правото да замени първоначално предвидената награда (или съответната част от нея) с алтернативна награда, която има същата парична стойност и/или характеристики, освен ако подобно действие не се забранява от закона.

 • В случай че поради някаква причина, даден победител не получи наградата (или която и да било част от нея) на датите и в часовете, определени от Организатора Нестле България, то участникът се лишава от наградата (или част от нея) като нито парични средства в брой, нито непарична награда се предоставят вместо съответната анулирана награда (или частта от нея).

 

 

ОЦЕНЯВАНЕ:

 • Конкурсът включва 2 (два) етапа, в които всеки проект се оценява поотделно. Комисия от представители на медиите и представители на Организатора Нестле България ще оценява всички представени и имащи право на участие проекти на базата на следните критерии (“Критерии за оценка”):

 

   1. Съответствие с определената тема 25%

   2. Функционалност 25%

   3. Творчество 50%

 

В първия етап на Конкурса, журито ще определи 15 кандидата, които да номинира за участие във втори кръг.

 

 

 • Победителите ще бъдат известени по електронна поща;

 • Всички участници достигнали втори етап на Конкурса, ще бъдат уведомени по електронна поща и ще получат уведомление: Клетвена декларация, Декларация за право на участие, Документ за освобождаване от отговорност, и в случаите, когато това е законово допустимо, Разрешение за публикуване и Гаранция за собственост и Лиценз, които трябва да върнат подписани.

 • Журито избира участник, който се класира на първо място. Участникът, спечелил първо място получават описаните по-горе награди.

 • Решенията на Журито са окончателни и обвързващи.

 

ЛИЦЕНЗ

 

С участието си в Конкурса всички участници предоставят неотменяем, вечен и неизключителен лиценз на Упълномощените страни да възпроизвеждат, разпространяват, показват, и създават производни материали с участващите проекти, (като се споменава името на автора) във връзка с Конкурса и популяризирането му, в която и да е известна към настоящия момент или в бъдеще медия, включително: излагане в рамките на евентуална изложба на Конкурса от избрани участници; публикуване в книга, съдържаща подбрани проекти, представени на Конкурса; публикуване в интернет. Излагането или публикуването на материали в уебсайт на Упълномощените страни не означава, че участникът ще бъде избран като победител. От Упълномощените страни не се изисква да заплащат каквото и да е допълнително възнаграждение или да търсят допълнително одобрение във връзка с подобно използване. Освен това, чрез включването си в Конкурса всеки участник предоставя на Упълномощените страни неограничено право да използват всички декларации, предоставени във връзка с Конкурса, както и снимки или изображения на участниците в Конкурса, или да решат да се въздържат от подобно действие, единствено по тяхно усмотрение. От Упълномощените страни не се изисква да заплащат каквото и да е допълнително възнаграждение или да търсят допълнително одобрение във връзка с подобно използване.

 

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 

С включването си в Конкурса, участниците приемат да предпазят, защитят и освободят от отговорност Организатора Нестле България и неговите партньори, свързани лица, дъщерни дружества, рекламни агенции, агенти и техните служители, управленски персонал, директори и представители във връзка с каквито и да било искове, загуби и щети, произтичащи от тяхното участие в този Конкурс или други дейности свързани с Конкурса и приемането и използването, злоупотребата с или притежаването на каквато и да е награда, присъдена съгласно настоящите правила.

 

Организаторът Нестле България не поемат никаква отговорност за каквито и да било грешки, пропуски, прекъсвания, заличавания, дефекти или забавяне при функционирането или предаването, както и в случаи на повреда на комуникационната линия, кражба или унищожаване на или неоторизиран достъп до проектите, предоставени за участие в Конкурса или формулярите за участие; или изменение на материалите, представени за участие или формулярите за участие. Организаторът Нестле България не носи отговорност за каквито и да било проблеми, свързани с технически повреди на която и да било телефонна мрежа или линии, компютърни онлайн системи, сървъри или доставчици, компютърно оборудване, софтуер, неполучаване на каквито и да било материали за участие по имейл поради технически проблеми или поради прекъсване на Интернет трафика или поради проблеми с който и да е уебсайт, или поради каквато и да е комбинация от предходните, включително каквато и да е повреда или щета, засегнала компютрите на участниците или компютрите на които и да било други лица, имащи връзка със или в резултат на участието, качването (ъплоуд) или свалянето (даунлоуд) на каквито и да са материали, имащи отношение към Конкурса.

 

 

УСЛОВИЯ

 

По силата на настоящите Официални правила всеки един участник изрично се отказва (до степента, разрешена от закона) от правото за водене на съдебни спорове, за подаване на заявление, за съдебна защита под формата на възбрана, или за каквото и да е друго отнасяне за съдебна или друга процедура в случай на спорове или претенции в резултат на или във връзка с този Конкурс. Може да са приложими определени ограничения. Представени за участие материали се дисквалифицират в случай че Организаторът Нестле България определи, че съответният проект не е оригинал, или че материалите не подлежат на участие, че са непълни, повредени, несъобразени с изискванията, променени, подправени, в случай че тяхното реализиране е съпроводено от нарушения или в случай че са придобити посредством измама или кражба.

 

Участниците приемат също (а) да бъдат обвързани от настоящите Официални правила; (б) че решенията на Журито са окончателни и обвързващи по отношение на всички въпроси, свързани с Конкурса, и (в) че в случай че участникът спечели, Организаторът Нестле България може да използва наградените проекти, както и името на всеки един от победителите, техните снимки, изображения и/или глас в публикации или реклама, отнасяща се до Конкурса или бъдещо популяризиране на същия, без за това да е необходимо да заплаща компенсация или да иска одобрение. Единствено лицата, спечелили награди, носят отговорност за всички данъци, такси и допълнителните налози върху наградите, ако такива се дължат. В случай че избраният победител(и) няма право да получи или в случай че откаже да получи наградата, последната се анулира, като Организаторът Нестле България единствено по свое усмотрение може да реши дали да присъди наградата на друг участник.

 

Организаторът Нестле България си запазва правото да провери валидността и автентичността на всички материали, представени за участие, и/или който и да било участник (включително самоличността и адреса на участника) и да дисквалифицира материал, който не е съобразен с настоящите Официални правила. Неприлагането от страна на Организатора Нестле България на неговите права на който и да е етап не съставлява отказ от тези права.

 

ПРАВО НА АНУЛИРАНЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНКУРСА

 

В случай че Конкурсът се осуети в резултат на компютърен вирус, програмни грешки, атаки от типа отказ или отказ за обслужване, злонамерена промяна на програмни средства или документи, неоторизирана интервенция, измама, технически проблеми или каквито и да било други причини, извън контрола на Организатора Нестле България, които нарушават или засягат администрирането, сигурността, справедливостта, интегритета или надлежното провеждане на този Конкурс, Организаторът Нестле България си запазва правото, да дисквалифицира лицето/лицата, които са се намесили неправомерно, и/или да анулира, прекрати, промени или временно да преустанови провеждането на Конкурса. Ако Организаторът Нестле България отмени или прекрати Конкурса, той не запазва никакви права върху представените материали.

 

СПИСЪК НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

 

Участниците носят отговорност за спазването на настоящите Официални правила. Имената на победителите ще бъдат публикувани след 15 март 2011 г.

 

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ

 

Участниците приемат, че личните данни, особено имената и адресите могат да бъдат подлагани на обработка, споделяни и по друг начин ползвани за целите и в контекста на Конкурса както е описано в настоящите Официални правила. Данните могат да бъдат използвани също и от Организатора Нестле България с цел да се провери самоличността на участника, неговия пощенски адрес и телефонен номер или по друг начин да се провери правото на участие в Конкурса. Участниците имат право на достъп, преглед, поправка или анулиране на всякакви лични данни, които са предоставили на Организатора Нестле България чрез писмо. Личните данни ще бъдат използвани от Организаторите и свързаните с последните лица изключително за посочените в настоящите Официални правила цели.