В контекста на процедура „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II” Областен информационен център – Добрич проведе информационно събитие и обмен на добри практики между Общините град Добрич и Генерал Тошево.

Срещата се проведе в сградата на Община Генерал Тошево, която е и бенефициент по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП).

В рамките на събитието присъстващите бяха запознати с основните изисквания по процедурата: допустими дейности, разходи, бюджет, размер на безвъзмездната финансова помощ.

Целта бе и обмяна на опит и добри практики при разработване на проекта за „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на община Генерал Тошево”.

Представители на Община град Добрич в лицето на зам.кмета инж. Надежда Петкова и инж.Димитрина Костадинова представиха Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич”. Те споделиха своя опит при разработванeто и реализирането му до момента. Ключов момент при разработване на проекта са интегрираният териториален подход и концентрацията в градовете на интервенции за подкрепа по ОПРР 2014-2020. По време на срещата бяха дискутирани детайли от методиката по изготвяне на отделните документи, които предстои да бъдат част от проекта за „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на община Генерал Тошево”.

ОИЦ – Добрич е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Центърът е създаден от община град Добрич в партньорство с Областна администрация – област Добрич, Бизнес-център – гр. Добрич, общините Балчик, Каварна и Добричка в изпълнение на проект «Създаване и функциониране на Областен информационен център – Добрич», финансиран по Оперативна програма «Техническа помощ», съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз.