Областният информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) представи пред медиите и бизнеса успешно изпълнени проекти по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.”. До момента по оперативната програма са постъпили 30 проекта, от които 8 приключили,  9 прекратени, 4 в процес на изпълнение и 9 регистрирани. Приключилите проекти възлизат на обща стойност 4 563 421 лв.

В рамките на своята поредна среща за популяризирането на добри практики от успешно  изпълнени проекти за технологична модерницация ОИЦ-Добрич срещна журналисти с представители на фирмите „Данибекс“ ООД и „Булмат“ ЕООД, чиито проекти са на обща стойност 922 394 лв.

Проектът на фирма „Булмат“ ЕООД възлиза на 785 412 лв. Фирмата е производител на гъвкави съединения за вода и газ. Благодарение на успешното изпълнение на  заложените цели, компанията е с подобрена производствена база, ново оборудване и модернизиран технологичен процес. Фирма „Булмат” ЕООД работи по още един проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“, който е в процес на изпълнение. Основната му цел е оптимизиране организацията на трудовата дейност и подобряване условията на труд за работещите в предприятието.

Проектът на обувния производител „Данибекс“ ООД е на обща стойност 136 982 лв. Благодарение на инвестицията под формата на безвъзмездна финансова помощ, предприятието е подобрило значително производствения си капацитет и е повишило своята конкурентоспособност, увеличавайки производителността на машините с 50% и тази на труда с  30%.

 

ОИЦ – Добрич е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.