На 09.12.2021 г. е сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между „АПРА” ООД и Министерство на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-2.089-1966.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от националния бюджет на Република България по Процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Целта на процедурата е осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Подкрепата по проекта ще допринесе за осигуряване на стабилност и гъвкавост на компанията в условията на несигурна икономическа ситуация, като осигури непрекъсваемост на бизнес процесите и връзките с клиенти, доставчици и други контрагенти и запазване на заетостта на персонала.

Срок на договора: 3 месеца (09.12.2021г. до 09.03.2022г.)
Място на изпълнение: град София.
Обща стойност на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лв., от които 42 500 лв. европейско и 7 500 лв. национално съфинансиране.