Политика по качеството

Управлението на качеството, в съответствие с изискванията на международния стандарт БДС EN ISO 9001:2015, е от първостепенно значение в цялостната дейност на „АПРА” ООД.

 

Политиката по качеството на „АПРА” ООД е да създаде,  прилага, поддържа и постоянно подобрява системата за управление на качеството, включително осигуряването на кадровите, материалните и финансови ресурси за осъществяването й. Тя съответства на поставените от нас стратегически цели и контекста на организацията като основен елемент на общата стратегия за повишаване на конкурентоспособността, управление и развитие на бизнеса. Тя се реализира чрез изпълняване на целите, които се преразглеждат периодично и се актуализират при необходимост.

 

Ръководството на организацията се ангажира да води политика с основна насоченост към:

  • Високо качество на предлаганите продукти и услуги;

  • Коректно разглеждане на постъпилите рекламации и възражения;

  • Мотивиране на сътрудниците чрез непрекъснато повишаване на квалификацията и взаимноизгодно заплащане;

  • Удовлетворяване на приложимите изисквания на заинтересованите страни.

За реализиране на тези принципи Ръководството поема следните отговорности и ангажимент:

  • Непрекъснато повишаване на качеството на предоставяните услуги за задоволяване на изискванията и очакванията на клиентите чрез постоянно следене на тяхната удовлетвореност, осигуряваща конкурентоспособност на дружеството;

  • ·Изграждане на взаимноизгодни отношения с нашите външни доставчици и управлението на услугите и продуктите, които ни предоставят;

  • Участие на целия ръководен състав при определяне насоките, целите и задачите на политиката по качеството, както и въвличане и осъзнаване на целия персонал и използване на неговия потенциал за реализиране на тази политика;

  • Постигане на съответствие с приложимите законови и други нормативни изисквания по отношение на предлаганите услуги;

  • Непрекъснато подобряване ефикасността и ефективността на СУК, чрез периодична оценка на постигнатите резултати и системен контрол на поставените задачи.

  • Регулярно преразглеждане и оценяване на рискове и възможности, които стъпват върху външните и вътрешни обстоятелства с влияние върху бизнес посоката на компанията.

Политиката и целите по качеството се преразглеждат, оценяват и при необходимост се актуализират на всеки Преглед на Системата за управление на качеството от страна на Ръководството, след което ги правят достъпни до персонала на дружеството, обществеността и всички заинтересовани страни.                                                                                                                                                                    

Ръководството на „АПРА” ООД носи основната отговорност за качеството на предлаганите продукти и услуги. То дефинира целите по управление на качеството и осигурява необходимите ресурси за постигането им

Awards